Privacy

Dit is de Privacy Statement van Taxicentrale Witteveen B.V. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. De contactgegevens van Taxi Witteveen zijn:

Nieuwburen 41-45

8531 EG Lemmer

T 0514-561233

E persoonsgegevens@taxiwitteveen.nl

Artikel 1: Doel verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om die gegevens te beschermen. Om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren, hebben we wel een aantal persoonsgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• Opnemen van contact;

• Werving en selectie activiteiten;

• Het verstrekken van informatie (offerte);

• Inboeken van opdrachten (o.a. verhuur, stalling);

• Facturatie;

• Verbetering en innovatie.

Artikel 2: Soort verzamelde persoonsgegevens

Taxicentrale Witteveen verwerkt de volgende soort persoonsgegevens die wij ontvangen:

• Gegevens over wie iemand is: naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, in bezit geldige taxipas);

• Contactgeschiedenis: informatie over klachten die zijn ingediend;

• Bijzondere persoonsgegevens: indicaties (bv. rolstoelgebruiker).

Artikel 3: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Al onze bevoegde medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die ons worden toevertrouwd. En alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en verwerken.

Artikel 4: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, kunnen op elk gewenst moment ingezien, veranderend of verwijderd worden.

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer de opdracht is geëindigd, of als wij de sollicitatieprocedure met jou beëindigen, bewaren wij gegevens niet langer dan nodig is. Wij voldoen aan de wettelijke bewaartermijn voor het vernietigen van gegevens. Voor offertes geldt de gestanddoeningstermijn die in de offerte is genoemd. Voor sollicitatieactiviteiten geldt een termijn van 4 weken nadat de procedure met jou is geëindigd.

Artikel 6: Delen met anderen

Taxicentrale Witteveen kan je persoonsgegevens verstrekken aan derden als dit nodig is voor de personele invulling (bemiddelingsbureau) van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij persoonsgegevens uitwisselen met derden zal hiervoor om jouw toestemming worden gevraagd.

Artikel 7: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij raden je aan om regelmatig de privacy statement te bekijken.